Yakovlev Yak 52

Registrations - RA1167K (2003-2003)